Všeobecné zmluvné podmienky

Slovenská endodontická spoločnosť (ďalej aj ako „SES“ alebo „spoločnosť“) je samosprávna nepolitická odborná a vedecká spoločnosť, združujúca na základe dobrovoľnosti lekárov, ale aj ostatných občanov prejavujúcich záujem o odbor endodoncie.

SES pôsobí na území Slovenskej republiky, je právnickou osobou, samostatne spravuje svoj majetok a hospodári podľa ročného rozpočtu podľa platných predpisov a zákonov.

SES sa hlási ku kolektívnemu členstvu v Slovenskej lekárskej spoločnosti v Bratislave, má za cieľ spolupracovať so Slovenskou stomatologickou spoločnosťou, Slovenskou komorou zubných lekárov a s medzinárodnými endodontickými organizáciami.

 

POSLANIE A ČINNOSŤ SES

SES podporuje zvyšovanie teoretickej i praktickej úrovne endodoncie. Obhajuje záujmy odboru v spoločnosti s úsilím o zlepšenie orálneho zdravia všetkých obyvateľov v súlade s programom Svetovej zdravotníckej organizácie.

Hlavnou činnosťou SES je usporadúvanie odborných vzdelávacích aktivít pre svojich členov, ale i pre všetkých ostatných záujemcov s cieľom zoznámiť a umožniť odbornú a vedeckú diskusiu k preberanej tematike. Odborné akcie spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou postgraduálnej výchovy v odbore endodoncie a prispievajú k nej.

SES spolupracuje s ostatnými odbornými spoločnosťami a regionálnymi spolkami Slovenskej lekárskej spoločnosti, najmä stomatologickými odbormi za účelom riešenia rovnakých problémov.

Spoločnosť spolupracuje a priamo sa podieľa na riešení odborných problémov pri poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti a zdravotníckeho výskumu so Slovenskou komorou zubných lekárov, ďalej s Ministerstvom zdravotníctva SR a inými orgánmi, najmä klinickými a výskumnými pracoviskami a poisťovňami. SES sa samostatne nepodieľa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

SES informuje svojich členov o rozvoji odboru endodoncie v Slovenskej republike a v zahraničí a využíva na to dostupné formy a prostriedky.

SES sa zaoberá úrovňou endodoncie na Slovensku, deleguje svojich členov do akreditačných a špecializačných komisií.

Slovenská endodontická spoločnosť vyvíja spoločne s ostatnými odbornými stomatologickými organizáciami, ktoré sú organizačnými zložkami alebo kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, koordinačný výbor, ktorého zmyslom je poskytovať odborné informácie všetkým zubným lekárom a reprezentovať lekársky odbor zubné lekárstvo v Slovenskej republike a v zahraničí. Účasť v tomto výbore vychádza z princípu dobrovoľnosti a nezáväznosti pre jednotlivé odborné spoločnosti.

 

 1. VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Organizátor kongresov a seminárov:

Slovenská endodontická spoločnosť, o.z.

Drieňová 38,

821 02 Bratislava

IČO: 42446503

DIČ:2120982380

Bankové spojenie: FIO BANKA

IBAN: SK5083300000002500808961

Kontaktný email: info@endodontist.sk

(ďalej aj ako „organizátor“)

 

 1. PRIHLASOVANIE NA KONGRES
 • Na základe vyplnenia a doručenia záväznej prihlášky, vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Prihláška/objednávka nadobúda záväznosť jej riadnym doručením organizátorovi.
 • Účastník sa zaväzuje poskytnúť v prihláške pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť organizátorovi.
 • Prihlášky a uchádzači sú evidovaní v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky, až do úplného obsadenia kapacity. Kapacitu kongresu je oprávnený určiť organizátor.
 • Člen SES má prednostné právo účasti na kongrese pred inými účastníkmi kongresu, ktorí nie sú členmi SES.
 • Organizátor, po prevzatí a zaevidovaní prihlášky, Vám zašle prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu uvedenú v prihláške, potvrdzujúcu správu o prijatí Vašej prihlášky.
 • V prípade, ak do troch (3) dní odo dňa odoslania prihlášky neobdržíte potvrdzujúci email, kontaktujte organizátora.
 • Prostredníctvom vyplnenej a doručenej prihlášky na kongres, dávate ako účastník súhlas na vyhotovenie foto a video záznamu z priebehu kongresu.
 • Uzávierka zasielania prihlášok na kongres je pätnásť (15) dní pred termínom plánovaného uskutočnenia kongresu. Prihlášky doručené organizátorovi po tomto termíne nie je organizátor povinný akceptovať. V prípade dostatočnej kapacity je organizátor oprávnený akceptovať aj prihlášky uchádzačov, doručené po dátume uzávierky.
 • Organizátor je oprávnený dátum uzávierky zasielania prihlášok kedykoľvek zmeniť.
 • Organizátor zašle účastníkom kongresu prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške, organizačné pokyny a ďalšie materiály najneskôr tri (3) dni pre dňom uskutočnenia kongresu.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY
 • Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok za kongres je potrebné uhradiť najneskôr päť (5) dní pred dňom konania kongresu. Pripísaním sumy účastníckeho poplatku na bankový účet určený v zálohovej faktúre, sa účastnícky poplatok považuje za uhradený. Platbu je možné uskutočniť len bankovým prevodom. V cene semináru je zahrnutý ().
 • Účastník kongresu berie na vedomie, že na kongrese je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo – obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.

 

 1. STORNO A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
 • Organizátor prijíma akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na kongres výhradne
 • Objednávku účasti na kongrese je možné zo strany účastníka zrušiť za nasledovných storno podmienok:
 1. bez poplatku do pätnásť (15) dní pred dátumom uskutočnenia kongresu,
 2. v prípade zrušenia objednávky štrnásť až osem (14 až 8) dní pred dátumom uskutočnenia kongresu, vzniká účastníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy kongresu vrátane DPH,
 3. v prípade zrušenia účasti sedem (7) a menej dní pred dátumom uskutočnenia kongresu vzniká účastníkovi povinnosť uhradiť 100 % z ceny kongresu vrátane DPH.
 • V prípade, že sa účastník nemôže na kongres dostaviť, môže svoju účasť nahradiť treťou osobou. Pokiaľ bude kongres zrušený zo strany organizátora, účastníkovi bude účastnícky poplatok vrátený v plnej výške.
 • Organizátor je oprávnený zmeniť lektora, program kongresu, termín (presun konania kongresu na iný termín) alebo miesto konania kongresu. Prihlásení účastníci budú o týchto zmenách včas informovaní prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
  Na uvedené zmeny sa nevzťahujú žiadne storno podmienky.
 • V prípade, ak bude kongres zrušený zo strany organizátora, účastníkovi bude účastnícky poplatok vrátený v plnej výške.
 • Akékoľvek reklamácie súvisiace s registráciou a účasťou na kongrese je možné zasielať písomne na adresu organizátora alebo na emailovú adresu organizátora info@endodontist.sk.

 

 1. PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR
 • Prihlasovanie na seminár sa uskutočňuje on-line vyplnením registračnej prihlášky na webovom alebo poštou (Slovenská endodontická spoločnosť, o.z., Drieňová 38, 821 02 Bratislava). V prihláške, prosíme, uviesť kompletné, nami požadované fakturačné údaje.
 • Na základe vyplnenia a doručenia záväznej prihlášky, vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Prihláška/objednávka nadobúda záväznosť jej riadnym doručením organizátorovi.
 • Účastník sa zaväzuje poskytnúť v prihláške pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť organizátorovi.
 • Prihlášky a uchádzači sú evidovaní v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky, až do úplného obsadenia kapacity.
 • Člen SES má prednostné právo účasti na kongrese pred inými účastníkmi kongresu, ktorí nie sú členmi SES.
 • V prípade nedostatočnej kapacity Vám organizátor môže odporučiť náhradný termín alebo iný seminár. Kapacitu seminára je oprávnený určiť organizátor.
 • Organizátor, po prevzatí a zaevidovaní prihlášky, Vám zašle prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu uvedenú v prihláške, potvrdzujúcu správu o prijatí Vašej prihlášky.
 • V prípade, ak Vám do troch (3) dní odo dňa odoslania prihlášky nebude doručený potvrdzujúci email, kontaktujte organizátora.
 • Prostredníctvom vyplnenej a doručenej prihlášky na seminár, dávate ako účastník súhlas na vyhotovenie foto a video záznamu z priebehu seminára.
 • Organizátor zašle účastníkom semináru prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške, organizačné pokyny a ďalšie materiály najneskôr tri (3) dni pre dňom uskutočnenia kongresu.
 • V prípade nedostatočnej kapacity Vám bude odporučený náhradný termín alebo iný seminár. Všetkým účastníkom semináru budú zaslané organizačné pokyny ku konkrétnemu semináru na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláške. Prihlásením
  na seminár dáva účastník súhlas k vyhotovovaniu obrazovej dokumentácie seminára zo strany organizátora za účelom zdokumentovania priebehu seminára.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY
 • Po prijatí prihlášky Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok za seminár je potrebné uhradiť najneskôr jeden deň pred konaním semináru. Pripísaním sumy účastníckeho poplatku na bankový účet určený v zálohovej faktúre, sa účastnícky poplatok považuje za uhradený. Platbu je možné uskutočniť len bankovým prevodom. V cene semináru je zahrnutý ().
 • Účastník kongresu berie na vedomie, že na kongrese je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo – obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.

 

 1. STORNO A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
 • Organizátor prijíma akékoľvek zmeny a storná objednávok/prihlášok na seminár výhradne
 • Objednávku účasti na kongrese je možné zo strany účastníka zrušiť za nasledovných storno podmienok:
 1. bez poplatku do pätnásť (15) dní pred dátumom uskutočnenia semináru,
 • V prípade, že sa účastník nemôže na seminár dostaviť, môže svoju účasť nahradiť treťou osobou. Pokiaľ bude seminár zrušený zo strany organizátora, účastníkovi bude účastnícky poplatok vrátený v plnej výške.
 • Organizátor je oprávnený zmeniť lektora, program semináru, termín (presun konania semináru na iný termín) alebo miesto konania semináru. Prihlásení účastníci budú o týchto zmenách včas informovaní prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
  Na uvedené zmeny sa nevzťahujú žiadne storno podmienky.
 • V prípade, ak bude seminár zrušený zo strany organizátora, účastníkovi bude účastnícky poplatok vrátený v plnej výške.
 • Akékoľvek reklamácie súvisiace s registráciou a účasťou na seminári je možné zasielať písomne na adresu organizátora alebo na emailovú adresu organizátora info@endodontist.sk.