Stanovy Slovenskej endodontickej spoločnosti

I. Všeobecné ustanovenie

 1. Slovenská endodontická spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) je samosprávna nepolitická odborná a vedecká spoločnosť, združujúca na základe dobrovoľnosti lekárov, ale aj ostatných občanov prejavujúcich záujem o odbor endodoncie.
 2. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky. Sídlom spoločnosti je Drieňová 38, 82102 Bratislava.
 3. Spoločnosť je právnickou osobou, samostatne spravuje svoj majetok a hospodári podľa ročného rozpočtu podľa platných predpisov a zákonov.

 

II. Poslanie a činnosť spoločnosti

 1. Spoločnosť podporuje zvyšovanie teoretickej i praktickej úrovne endodoncie. Obhajuje záujmy odboru v spoločnosti s úsilím o zlepšenie orálneho zdravia všetkých obyvateľov v súlade s programom Svetovej zdravotníckej organizácie.
 2. Hlavnou činnosťou je usporadúvanie odborných akcií pre svojich členov, ale i pre všetkých ostatných záujemcov s cieľom zoznámiť a umožniť odbornú a vedeckú diskusiu k preberanej tematike. Odborné akcie spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou postgraduálnej výchovy v odbore endodoncie a prispievajú k nej.
 3. Spoločnosť má za cieľ spolupracovať so slovenskými a zahraničnými spoločnosťami, organizáciami, komorami a združeniami s ktorými má spoločné záujmy a prieniky v oblasti endodoncie.
 4. Spoločnosť spolupracuje a priamo sa podieľa na riešení odborných problémov pri poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti a zdravotníckeho výskumu so Slovenskou komorou zubných lekárov, ďalej s ministerstvom zdravotníctva SR a inými orgánmi, najmä klinickými a výskumnými pracoviskami a poisťovňami. Slovenská endodontická spoločnosť sa samostatne nepodieľa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 5. Spoločnosť informuje svojich členov o rozvoji odboru endodoncie v Slovenskej republike a v zahraničí a využíva na to dostupné formy a prostriedky.
 6. Spoločnosť sa zaoberá úrovňou endodoncie na Slovensku, deleguje svojich členov do akreditačných a špecializačných komisií.
 7. Spoločnosť nevyvíja samostatnú vedeckú činnosť.
 8. Slovenská endodontická spoločnosť vyvíja spoločne s ostatnými odbornými stomatologickými organizáciami, ktoré sú organizačnými zložkami alebo kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, koordinačný výbor, ktorého zmyslom je poskytovať odborné informácie všetkým zubným lekárom a reprezentovať lekársky odbor zubné lekárstvo v Slovenskej republike a v zahraničí. Účasť v tomto výbore vychádza z princípu dobrovoľnosti a nezáväznosti pre jednotlivé odborné spoločnosti.

 

III. Organizačná štruktúra

 1. Riadiace a výkonné orgány spoločnosti sú :
  • členské schôdze spoločnosti s voľbami,
  • členské schôdze,
  • výbor,
  • revízna komisia.
 2. Členské schôdze sú najvyšším orgánom spoločnosti. Medzi jednotlivými členskými schôdzami riadi činnosť spoločnosti výbor.
 3. Výbor a revízna komisia spoločnosti sú volené v tajných voľbách. Funkčné obdobie je štvorročné a končí zvolením nových orgánov. Členovia orgánov spoločnosti musia spĺňať podmienku – odborná prax najmenej tri roky v odbore endodoncia a riadne členstvo v spoločnosti.
 4. Voľby do výboru a do revíznej komisie sa môžu uskutočniť len na členskej schôdzi s voľbami. Pozvánka musí byť zaslaná všetkým členom a musí obsahovať informáciu o konaní volieb, ináč sú voľby neplatné. Hlasuje sa naraz o všetkých kandidátoch, za členov výboru sú zvolení kandidáti s najvyšším počtom hlasov, za členov revíznej komisie kandidáti nasledujúci. Zvolení členovia výboru si volia zo svojho stredu predsedu, podpredsedu a vedeckého sekretára. Revízna komisia si volí predsedu. (Priebeh a pravidlá volieb sú upravené volebným poriadkom spoločnosti.)
 5. Všetky funkcie v orgánoch spoločnosti sú čestné.
 6. Členská schôdza spoločnosti je najvyšším orgánom a len jej prislúcha právo voliť, rozhodovať o všetkých zásadných otázkach činnosti spoločnosti, rozhodovať o zániku a majetkovo – právnom vyrovnaní, rozhodovať o hospodárskej aktivite, stanoviť výšku členských príspevkov pre daný rok, vyjadrovať sa a schvaľovať prácu orgánov spoločnosti.
 7. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť na zásadách demokracie a rešpektovania ľudských práv.
 8. Členská schôdza spoločnosti je zvolávaná minimálne jedenkrát ročne.
 9. Členovia orgánov spoločnosti sú navrhovaní z popredných odborníkov odboru. Zmeny v zložení orgánov môže schváliť len členská schôdza. Výbor tvorí predseda, podpredseda, vedecký sekretár, hospodár a jeden, traja alebo piati členovia. Jednanie výboru je platné pri nadpolovičnej účasti členov. Výbor podáva členskej schôdzi správu o svojej činnosti a hospodárení. Výbor zvoláva predseda alebo vedecký sekretár minimálne 2x ročne. Jeho členovia majú nárok na úhradu hotových výdajov (cestovné, nocľažné, stravné a náhrada strateného času) a náhradu za ušlý zárobok podľa platných predpisov.
 10. Predseda výboru zastupuje spoločnosť navonok a jedná jej menom. Zaisťuje bežnú agendu a rieši neodkladné záležitosti v čase medzi zasadaniami výboru. Svoje rozhodnutie necháva prerokovať a schváliť na najbližšom stretnutí výboru. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda, prípadne vedecký sekretár.
 11. Menom spoločnosti podpisuje doklady predseda výboru, v jeho neprítomnosti podpredseda, prípadne vedecký sekretár.
 12. Výbor spoločnosti v prípade vydávania časopisu menuje redakčnú radu, ktorá zodpovedá za obsahovú náplň, vydávanie a expedíciu časopisu. Vydávanie časopisu sa riadi platnými zákonmi o tlači a autorských právach.
 13. Výbor na základe požiadaviek odporúča menovať odborníkov svojho odboru do orgánov a organizácií v SR.
 14. Revízna komisia je trojčlenná. Jej prácu riadi predseda revíznej komisie. Komisia vykonáva 1-krát ročne kontrolu hospodárenia a dodržiavania stanov a uznesení spoločnosti. Revízia hospodárenia sa vykonáva aj viackrát ročne, ak je to potrebné. Komisia rieši spory vnútri spoločnosti, je objektívna a nezávislá. Zo svojej činnosti sa zodpovedá členskej schôdzi. Jej členovia majú právo zúčastniť sa schôdze výboru, nemajú právo hlasovať. Výbor spoločnosti je povinný predložiť na požiadanie revíznej komisie všetky potrebné doklady a dokumenty.

 

IV. Členstvo v spoločnosti

 1. Členstvo v spoločnosti je riadne, a čestné.
 2. Riadne členstvo v spoločnosti vzniká na základe plnej dobrovoľnosti podaním písomnej prihlášky v súlade so schválenými stanovami spoločnosti, zaplatením registračného poplatku spoločnosti a schválení výborom SES.
 3. Čestný člen je menovaný uznesením výboru Slovenskej endodontickej spoločnosti.
 4. Členstvo (riadne aj čestné) nie je obmedzené národnosťou, rasou, štátnou príslušnosťou, náboženským vyznaním alebo politickou príslušnosťou.
 5.  Zánik členstva:

a) zánikom SES,
b) úmrtím člena,
c) vystúpením z členstva,
d) členstvo zaniká písomným odhlásením člena alebo porušením povinnosti člena, najmä nezaplatením ročného členského príspevku aj po písomnej výzve do konca kalendárneho roku.
e) slobodné rozhodnutie ukončení členstva písomným odhlásením treba oznámiť najneskôr 6 týždňov pred ukončením kalendárneho roka písomne na adresu sídla Slovenskej endodontickej spoločnosti.
d) vylúčením,

 1.  Vylúčením môže členstvo zaniknúť, ak člen:

a) opakovane a závažným spôsobom porušuje Stanovy SES
b) poruší Stanovy či lekársku etiku takým hrubým spôsobom, že by ďalšie trvanie jeho členstva ohrozilo spoločenskú prestíž organizácie, spochybnilo jej poslanie alebo ohrozilo dôveru ostatných členov Spoločnosti.
c) O vylúčení člena rozhoduje výbor SES. Rozhodnutie o vylúčení člena musí byť písomné a riadne zdôvodnené. Rozhodnutie o vylúčení člena schvaľuje členská schôdza SES.

 1. Čestné členstvo

Spoločnosť môže menovať čestnými členmi zaslúžilých členov SES i iných odborných spoločností vrátane zahraničných.

a) Čestný člen má všetky práva člena riadneho. Nemusí ale platiť členské príspevky, môže však prispieť dobrovoľnými príspevkami.
b) Navrhnúť čestné členstvo v SES musia minimálne traja členovia SES.
c) Čestné členstvo schvaľuje členská schôdza.
d) SES uverejňuje zoznam čestných členov SES vo svojom odbornom časopise, alebo na webovej stránke SES.

 

V. Práva a povinnosti členov

 1. Každý člen má právo zúčastniť sa všetkých akcií usporiadaných spoločnosťou (s prednostným právom účasti pri obmedzenom počte).
 2. Člen je povinný dodržiavať stanovy spoločnosti, rokovací poriadok, volebný poriadok ako i ostatné uznesenia orgánov SES, hájiť a presadzovať záujmy spoločnosti a prispievať k dobrej úrovni odboru svojou osobnou iniciatívou. Zúčastňovať sa práce orgánov SES a členských schôdzí
 3. Člen je povinný v stanovenom termíne a v schválenej výške zaplatiť ročný členský príspevok na konto spoločnosti. Čestní členovia sú od ročného príspevku oslobodení.
 4. Do orgánov spoločnosti má právo byť zvolený len riadny člen.
 5. Riadny člen má právo voliť orgány spoločnosti a vyjadrovať sa k jej činnosti s právom hlasovania na členskej schôdzi.
 6. Čestní členovia sa zúčastňujú členských schôdzí spoločnosti s poradným hlasom.
 7. Predkladať návrhy, podnety a odporúčania pre riešenie svojich potrieb a záujmov.
 8. byť členom ktorejkoľvek ďalšej odbornej spoločnosti vrátane zahraničnej.
 9. Členstvo v zahraničnej spoločnosti nie je viazané na schválenie SES. Výbor spoločnosti však môže členstvo v zahraničnej Spoločnosti odporučiť
 10. V ostatných právach a povinnostiach sa riadni, a čestní členovia spoločnosti nerozlišujú.

 

VI. Hospodárenie spoločnosti

 1. Spoločnosť spravuje svoj majetok samostatne a hospodári podľa ročného rozpočtu. Hospodárenie sa riadi obecne platnými predpismi pre hospodárenie právnych subjektov. Je potrebná písomná dokumentácia a evidencia.
 2. Zdroje finančných prostriedkov sú :
  • registračný poplatok za prijatie člena spoločnosti,
  • ročný členský príspevok schválený členskou schôdzou,
  • príjmy z hospodárskej činnosti spoločnosti bez daní,
  • dary a iné finančné dotácie po odvode daní.
 3. Finančné prostriedky spoločnosti sa môžu použiť v súlade so stanovami a platnými predpismi o hospodárení organizácie. Rozpočet spoločnosti zodpovedá za prípadné dlhy.
 4. Pohyb finančných prostriedkov eviduje, sleduje výbor a pravidelne informuje hospodár spoločnosti, ktorý za túto prácu zodpovedá. Všetci členovia sú povinní rešpektovať jeho pokyny o vedení finančných prostriedkov. Doklad o výdaji finančných prostriedkov nesmie byť preplatený bez podpisu predsedu a pečiatky spoločnosti alebo ním povereného člena výboru (podpredseda, vedecký sekretár, vedúci redakčnej rady) a evidovania hospodárom, čo potvrdí svojím podpisom.
 5. Redakčná rada pripravuje ročný rozpočet nákladov na časopis, ktorý po jeho schválení je povinná dodržiavať. Do rozpočtu nákladov na časopis sa započítavajú náklady spojené s činnosťou redakčnej rady vrátane náhrad hotových výdajov a náhrad za ušlý zisk.

 

VII. Záverečné ustanovenie.

 1. Zmeny v stanovách má oprávnenie urobiť len členská schôdza spoločnosti na základe hlasovania.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť po schválení na členskej schôdzi Slovenskej endodontickej spoločnosti a po vzatí zmeny stanov na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 3. Toto znenie stanov Slovenskej endodontickej spoločnosti nadobúda účinnosť 27.11. 2020.

 

V Bratislave 13 mája 2021