Marga Ree DDS, MSc.

Marga Ree získala titul v stomatológii na univerzite v Amsterdame v roku 1979. Ďalších 5 rokov pôsobila na čiastočný úväzok ako asistent na oddelení kariológie , endodoncie a pedostomatológie, tak isto pôsobila ako klinický inštruktor na centrálnej stomatologickej klinike Amsterdamskej univerzity. V roku 1998 nastúpila na postgraduálne štúdium endodoncie, ktoré úspešne ukončila v roku 2001 s titulom „Master of Science“.

Je populárnou prednášateľkou na dentálnych a endodontických konferenciách. Má za sebou viac ako 200 prezentácií a praktických kurzov v 30 krajinách po celom svete.

Je hlavnou autorkou mnohých článkov, ktoré boli vydané v národných aj medzinárodných odborných časopisoch a prispela do niekoľkých odborných kníh s endodontickou a restoratívnou tematikou.
Od roku 1980 vlastní súkromnú prax v Purmerende, kde sa posledných 20 rokov venuje výlučne endodoncii.

Ako si poradiť s kalcifikovanými kanálikmi?

 

Jednou z hlavných príčin neúspechu ošetrenia koreňových kanálikov je neschopnosť lokalizovať a následne ošetriť všetky kanáliky koreňového systému. Tvorba sekundárneho a terciárneho dentínu môže viesť k zablokovaniu vstupov do koreňových kanálikov a na to, aby sme ich lokalizovali, môže byť potrebná rozsiahla preparácia na dne pulpálnej komory.

Aká by mala byť veľkosť a rozsah endodontickej prístupovej kavity?

V ktorých situáciách môžeme bezpečne odstrániť dentín  apikálnym smerom a kedy riskujeme vznik perforácie?

Použitie dentálneho operačného mikroskopu značne uľahčuje tento proces a vedie k lepšie predvídateľným výsledkom, a tiež znižuje stres pre ošetrujúceho lekára.

Obliterácia koreňového kanálika môže byť aj následok úrazu zubu. Ako si poradíme so žltým zafarbením  frontálneho zubu, ak na rtg snímke nie je kanál detekovateľný? Máme v takýchto prípadoch vždy vykonať endodontické ošetrenie koreňového kanálika? Každý ošetrujúci lekár bol konfrontovaný s dilemou: „Mám to vzdať, alebo pokračovať a riskovať pridružené poškodenie?“

V tejto prezentácii sa dotkneme viacerých postupov ako identifikovať  skryté a kalcifikované koreňové kanáliky, a ako ich sprístupniť  na opracovanie a dezinfekciu.

 

Na záver by mali účastníci:

  • pochopiť rôzne príčiny kalcifikácie koreňového systému
  • rozpoznať jemné rozdiely vo farebnej mape dentínu
  • opísať klinické postupy na identifikáciu skrytých vstupov do koreňových kanálikov a vybrať vhodné inštrumentárium na opracovanie kalcifikovaného kanálika

 


 

Možnosti rekonštrukcie zubov po endodontickom ošetrení vedúce k dlhodobému úspechu

 

Dlhodobo dobrá prognóza endodontického ošetrenia je výrazne závislá od rekonštrukcii, ktorá na to nadväzuje . V tejto prezentácii Marga Ree poukáže na spektrum možností  ako rekonštruovať endodonticky ošetrené zuby postranného aj frontálneho úseku. Diskusia sa bude zaoberať hlavne súčasnými klinickými konceptami založenými na literatúre posledných 10 rokov a poskytne terapeutické  odporučenia založené na týchto výskumoch.

Marga Ree začala pracovať v súkromnej praxi v roku 1979 a obmedzila svoju prax výlučne na endodonciu v roku 1998. Bude prezentovať prípady až s 30-ročnou históriou, ktoré ošetrovala v začiatkoch svojej dentálnej kariéry.  Okrem toho, nedávno uskutočnila „recall“ všetkých svojich pacientov s dentálnym úrazom, z ktorých sa jej podarilo vyšetriť až 80% .  Bude prezentovať svoje závery vrátane  komplikácií, ktoré odpozorovala, ako napríklad zlyhanie terapie súvisiace so štrukturálnymi alebo rekonštrukčnými príčinami.

Ukáže dôležitosť multidisciplinárnej spolupráce a následnej kontroly prípadov, s dôrazom na rolu minimálne invazívnej endodontickej  a rekonštrukčnej terapie. Budú odprezentované rôzne klinické postupy a prípady s dlhodobým sledovaním.

 

Na záver by účastníci mali byť schopní:

  • pochopiť dôležitosť minimálne invazívnej endodontickej a rekonštrukčnej terapie za účelom dlhodobého prežitia endodonticky ošetrených zubov
  • vymenovať indikácie a výhody zavedenia čapu pri zuboch s ukončeným a neukončeným vývojom koreňa
  • opísať klinický postup rekonštrukcie endodonticky ošetreného zuba pomocou adhezívnej dostavby“ jadra“

 

Social Share