5 November

5. November, 2021

Webinár

Slovenskej endodontickej spoločnosti 2021

Informácie o Webinári

Dátum: 5.11.2021
Čas: 18:00 – 20:00
Jazyk: Anglický jazyk bez tlmočenia
Cena: Členovia SES a ČES bezplatne, ostatní účastníci 40 €

 

Webinár bude prebiehať cez platformu ZOOM v anglickom jazyku bez tlmočnia. Účastníkom webináru bude zaslaný  link s odkazom na reprízu prednášky.

SES požiadala  o 2 kredity v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Prednášajúci

Biography (EN)

MATTHIAS ZEHNDER, PROF. DR. MED. DENT., PhD

University of Zurich, Zurich, Switzerland

 

Matthias Zehnder was born 1969 in St. Gall, Switzerland. He graduated from the University of Bern School of Dental Medicine in 1994, where he received his doctoral degree in dentistry (Dr. med. dent.) in 1996. Subsequently, he worked in private practice and part-time at the Department of Oral Cell Biology, University of Bern School of Dental Medicine. He then was employed at the Department of Oral Biology and Periodontology, Boston University Goldman School of Dental Medicine, and subsequently was trained at Columbia University to become a certified endodontist. Matt completed a PhD at Turku University (Finland) in 2005, and has received a Docent title from the University of Zurich in 2007. Currently, he is the tenured head of the Division of Endodontology at the Clinic of Preventive Dentistry, Periodontology, and Cariology, University of Zurich. Matt’s main research interests are to develop dental biomaterials, diagnose pulpal disease using molecular markers, and to improve approaches to disinfect dental hard tissues. He won several awards for his research, such as the Hans Genet Award by the ESE, the Columbia University Division of Endodontics Alumni Achievement Award, and the Louis I. Grossman International Award. He is a former associate editor of the International Endodontic Journal, and current editor-in-chief of the Swiss Dental Journal.

 

Biografia (SK)

MATTHIAS ZEHNDER, PROF. DR. MED. DENT., PhD

Univerzita Zurich, Zurich, Švajčiarsko

 

Matthias Zehnder sa narodil v roku 1969 v St. Gallene, Švajčiarsku. V roku 1994 absolvoval štúdium zubného lekárstva na univerzite v Berne, kde v roku 1996 získal doktorský titul zo zubného lekárstva (Dr. med. Dent.). Neskôr pracoval v súkromnej praxi a na čiastočný úväzok na Katedre orálnej bunkovej biológie, na Univerzite v Berne, Škole zubného lekárstva. Následne bol zamestnaný na Katedre orálnej biológie a parodontológie, na Goldmanovej Škole zubného lekárstva na Bostonskej univerzite. Certifikačné endodontické štúdium absolvoval na  Kolumbijskej univerzite. Matt dokončil v roku 2005 doktorandské štúdium na univerzite v Turku (Fínsko) a titul docent získal na Univerzite v Zurichu v roku 2007. V súčasnosti je vedúcim oddelenia endodontológie na Klinike preventívnej stomatológie, parodontológie a kariológie  na Univerzite v Zürichu. Mattovými hlavnými záujmami v oblasti výskumu sú vývoj zubných biomateriálov, diagnostika pulpálneho ochorenia pomocou molekulárnych markerov a zdokonaľovanie prístupov k dezinfekcii tvrdých zubných tkanív. Za svoj výskum získal niekoľko ocenení, napríklad cenu Hansa Geneta od ESE, cenu Kolumbijskej univerzity v odbor endodoncia  pre absolvenstov “Alumni Achievement Award „ a medzinárodnú cenu Louisa I. Grossmana. Je bývalým zástupcom šéfredaktora International Endodontic Journal a súčasným šéfredaktorom Swiss Dental Journal.

Program

16:00 MDDr. Pavol Podolský

MSEO – Maxilárna sinutitídy endodontického pôvodu

V krátkej prednáške si v jednoduchosti predstavíme túto, takmer zabudnutú, nozologickú jednotku, jej symptomatológiu, RTG obraz a preberieme si terapeutické alternatívy. Na záver sa podelím v tejto súvislosti o niekoľko kazuistík z vlastnej praxe

 

18:00 MDDr. Radovan Žižka, Ph.D.

Diskolorácia pri použití kalcium silikátových cementov

Kalcium silikátové cementy si získali v posledných rokoch veľkú obľubu v rôznych oblastiach endodoncie, dentálnej traumatológie a konzervačného zubného lekárstva pre ich výborné klinické vlastnosti. Jednou z najväčších nevýhod týchto materiálov je ale ich potenciál k diskoloráciám. V rámci prednášky sa zoznámime s príčinami diskolorácie, ich možnej prevencii a spôsobu riešenia diskolorácií.

 

19:00 MUDr. Milan Lehotský

Medicus curat, natura sanat

Je nesporné a dlhodobo preukázané, že zubný lekár pomocou kvalitného ošetrenia  koreňových kanálikov dokáže zabrániť šíreniu infekcie do periradikulárnych tkanív a taktiež podporiť regeneráčné procesy zápalovo zmeneného apikálneho periodoncia. Kde sú však limity tohoto konzervatívneho terapeutického výkonu? Má endodontické ošetrenie zmysel aj pri veľkých pariapikálnych cystických prejasneniach? Na vybraných kazuistikách si ukážeme ako lekár lieči a  príroda ne/uzdravuje.

 

17:00 Dr. Et Dr. Jiří Krug, Ph D.

Prípady z chirurgickej endodoncie

Retrográdne ošetrenie je jedným z postupov endodontického ošetrenia. Nie je alternatívou za ortográdne ošetrenie koreňových kanálov, má určite svoje indikácie, kontraindikácie. Pri dobrej znalosti anatómie koreňového systému, kvalitnom prístrojovým a nástrojovom vybavení má vysokú úspešnosť. Skúsenosť sa podieľa najmä na správnom výbere pacienta.

Abstrakt

Chemical Root Canal Debridement (EN)

How to clean the root canal system safely and effectively

In this lecture, the main problem we approach as clinicians, which is the infection of the root canal system, is discussed. This is done in the context of how to disinfect endodontically involved teeth. It is outlined why there can be different approaches to reach the same goal. Clinicians should become aware of the different tools, techniques, and chemicals they have to prevent the treated toot from remining or becoming a constant source of infection. At the very core of this are two issues: first, the complexity of the root canal system to be treated, and second, chair time, and how to use it wisely. In this context, interactions between chemicals used in root canal treatment will be discussed. It will also be highlighted how these chemicals affect the root canal wall and thus the adhesion of different types of sealers.

 

Chemický debridement koreňového kanálika (SK)

Ako bezpečne a efektívne vyčistiť koreňový systém

V tejto prednáške bude rozobraný hlavný problém, ku ktorému my ako klinickí lekári pristupujeme, čím je infekcia koreňového systému. Deje sa to v kontexte spôsobu akým dezinfikovať endodonticky postihnuté zuby. Bude načrtnuté, prečo môžu existovať rôzne spôsoby k dosiahnutiu rovnakého cieľa. Lekári by si mali byť vedomí rôznych nástrojov, techník a chemikálií, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa ošetrené zuby zostali, alebo sa stali stálym zdrojom infekcie.

Úplným základom sú dva problémy: po prvé, zložitosť systému koreňového kanálika, ktorý sa má ošetriť, a po druhé, čas ošetrenia a ako ho múdro využiť. V tejto súvislosti budú prediskutované interakcie medzi chemikáliami používanými pri ošetrení koreňového kanálika. Tiež bude zdôraznené, ako tieto chemikálie ovplyvňujú stenu koreňového kanálika a tým aj adhéziu rôznych typov sealerov.

Registrácia na webinár

Informácie ohladom spustenia registrácie budú zverejnené na tomto mieste.

Ďakujeme za prejavený záujem

Prihlásenie na webinár

Pre jednoduché pripojenie využite pripojenie cez webový prehliadač

Aktuálny webinár je ukončený, o ďalších plánovaných webinároch Vás budeme informovat prostredníctvom našej webovej stránky.

Ďakujeme za Váš záujem.

Partneri podujatia