Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spravované prevádzkovateľom, ktorým je:

 

Slovenská endodontická spoločnosť o.z.,

Drieňová 38,

821 02 Bratislava,

IČO: 42446503,

DIČ:2120982380

 

vedená v Evidencií občianskych združení odo dňa 02.04.2015 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „SES“).

SES zodpovedá ako prevádzkovateľ za ochranu Vašich osobných údajov. SES  je povinná chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijal Prevádzkovateľ primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

Prevádzkovateľ týmto dáva na vedomie, že Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Prevádzkovateľom, sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle platných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nemá podľa Nariadenia  povinnosť menovať zodpovednú osobu.

 

 1. AKÉ ÚDAJE SA SPRACOVÁVAJÚ
 • Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva a používa Vaše osobné údaje najme za účelom organizácie kongresov a odborných seminárov (ďalej len „vzdelávacie aktivity“) a to najmä v súvislosti s vybavovaním Vašej prihlášky na príslušnú vzdelávaciu aktivitu. V súvislosti s organizáciou vzdelávacích aktivít je nevyhnutné spracovávať Vaše osobné údaje za účelom spracovania Vašej prihlášky ako predzmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Vašou osobou a za účelom Vašej informovanosti o priebehu a všetkých náležitostiach súvisiacich so vzdelávacími aktivitami.
 • Vyjadrením Vášho súhlasu s poučením o ochrane osobných údajovpre odstránenie akýchkoľvek pochybností vyhlasujete, že beriete na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie Vašej prihlášky na vzdelávacie aktivity a následne riadne plnenie predmetom ktorej bude poskytnutie vzdelávacích služieb
  zo strany SES.
 • Súhlas s použitím fotografií a videozáznamov: udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely propagácie vzdelávacích aktivít SES súhlasíte so zverejnením fotografií a videozáznamov zo vzdelávacej aktivity, za účelom napĺňania hlavného poslania SES. Fotografie a/alebo videá budú zverejnené na webovom sídle SES, na facebooku SES, a na propagačných materiáloch SES. Tento súhlas platí na dobu neurčitú. Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne a tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti SES.
 • Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje aj za účelom registrácie členov SES. V súvislosti s Vašou registráciou ako člena SES je nevyhnutné spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v členskej prihláške do SES, dostupnej na webovom sídle Prevádzkovateľa: endodontist.sk. Prevádzkovateľ okrem osobných údajov uvedených v členskej prihláške spracováva na základe Vášho súhlasu aj Vami poskytnutú fotografiu.
 • Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom vašej registrácie v SES, súhlasíte so zverejnením fotografií s vyobrazením Vašej osoby a Vašich vybraných osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa, na jeho profile Facebook a propagačných materiáloch Prevádzkovateľa v rozsahu – Vaša fotografia, titul, meno, priezvisko, identifikačné údaje zdravotníckeho pracoviska, v ktorom pôsobíte, Vaša odbornosť/špecializácia, a to aj za účelom vlastnej propagácie

 

 1. PRÁVNE PREDPISY A PRÁVNY ZÁKLAD UPRAVUJÚCI SPRACOVÁVNIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Správca spravuje Vaše osobné údaje v súlade s 25. nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),v znení účinnom od 25.5.2018 ( ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 • V súlade s článkom 6 Nariadenia je právnym základom spracovania Vašich osobných údajov skutočnosť, že :
 • ste ako dotknutá osoba udelili k spracovaniu Vašich osobných údajov súhlas na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, a to:
 1. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom registrácie Vášho členstva v SES. Členskú registráciu je možné vykonať prostredníctvom vyplnenia a zaslania členskej prihlášky dostupnej na webovom sídle Prevádzkovateľa endodontist.sk a následnej úhrady členského poplatku. Súčasťou členskej prihlášky je aj Vaša fotografia.
 2. Súhlas s uverejnením Vašej fotografie a/alebo ďalších osobných údajov
  na internetovej stránke Prevádzkovateľaendodontist.sk, na profile Prevádzkovateľa na internetovej stránke Facebook www.facebook.com (ak nejde o plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom a Prevádzkovateľ má takýto profil zriadený) alebo propagačných materiáloch SES.
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom registrácie Vašej účasti na príslušnej vzdelávacej aktivite. Registráciu podľa prvej vety tohto bodu je možné vykonať prostredníctvom vyplnenia a zaslania prihlášky dostupnej na webovom sídle Prevádzkovateľa endodontist.sk. a následnej úhrady registračného poplatku.

Z Vami udeleného súhlasu vyplýva, že Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne a tento súhlas môžete kedykoľvek písomne(t.j. listinne alebo elektronicky) odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu Prevádzkovateľa: (gdpr@endodontist.sk).

 • Spracúvanie osobných údajov  podľa  čl.  6 ods. 1 písm. b) Naradenia je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov na účel poskytnutia služieb, spočívajúcich v organizácií vzdelávacích aktivít, je spracúvaním osobných údajov na účel plnenia zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pričom prihláška na vzdelávaciu aktivitu je predzmluvným vzťahom.

 

Prihlášku na vzdelávaciu aktivitu je možné podať:

on-line alebo písomnou prihláškou na vybraný typ vzdelávacej aktivity.

 • Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, ktoré sa
  na Prevádzkovateľa vzťahujú v podľa  čl.  6 ods. 1 písm. c) Naradenia, a to najmä v súvislosti s plnením účtovných a daňových povinností, vychádzajúcich najmä zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • Spracovanie je nevyhnutné pre oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa článku 6
  1 písm. f) Nariadenia, a to konkrétne spočívajúcom vo vybavovaní Vašich otázok, podnetov a požiadaviek.
 • Zdrojom osobných údajov sú údaje, ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi predovšetkým v rámci súhlasu so spracovaním osobných údajov, za účelom členstva v SES a registrácie na vybranom kongrese či seminári organizovanom SES.

 

 1. ÚČEL A ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje členov SES za účelom:
  • registrácie členov v SES,
  • registrácie členov SES na vzdelávacích aktivitách organizovaných SES,
  • zabezpečenia jednoduchšej komunikácie s členmi SES,
  • vybavovania a správy písomnej alebo elektronickej korešpondencie,
  • účtovné spracovania členského poplatku.
 • Dotknutými osobami sú registrovaní členovia SES. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje:
  • titul,
  • meno a priezvisko,
  • dátum a miesto narodenia,
  • adresa,
  • telefónne číslo a fax,
  • e-mailová adresa,
  • identifikačné údaje zdravotníckeho pracoviska, v ktorom člen SES pôsobí,
  • odbornosť/špecializácia,
  • údaje na uskutočnenie platby a prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zrealizovanie úhrady ročného členského poplatku.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať uvedené osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na určený účel na základe článku 6 bod 1 písm. a) nariadenia a podľa osobitných predpisov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené nasledovným príjemcom: účtovná spoločnosť SES, poskytovateľ webhostingu, banka, právny zástupca, orgány verejnej správy a pod.
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje členov SES za účelom zverejnenia vybraných osobných údajov na stránke endodontist.sk alebo vlastných propagačných materiáloch, s cieľom informovať verejnosť o odborníkoch v endodontickej oblasti.
 • Dotknutými osobami sú registrovaní členovia SES. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje:
  • titul,
  • meno a priezvisko,
  • fotografia člena SES,
  • identifikačné údaje zdravotníckeho pracoviska, v ktorom člen SES pôsobí,
  • odbornosť/špecializácia
 • Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať uvedené osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na určený účel na základe článku 6 bod 1 písm. a) nariadenia a podľa osobitných predpisov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené nasledovným príjemcom: účtovná spoločnosť SES, poskytovateľ webhostingu, banka, právny zástupca, orgány verejnej správy a pod.
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje účastníkov vzdelávacích aktivít za účelom:
  • registrácie účastníkov na vzdelávacích aktivitách SES ,
  • vybavovania a správy písomnej alebo elektronickej korešpondencie s účastníkmi konferencie alebo semináru,
  • účtovné spracovanie registračného poplatku
 • Dotknutými osobami sú účastníci vzdelávacej aktivity. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje:
  • titul,
  • meno a priezvisko,
  • identifikačné údaje zdravotníckeho pracoviska, v ktorom účastník pôsobí,
  • odbornosť/špecializácia
 • Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať uvedené osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na určený účel na základe článku 6 bod 1 písm.  b) nariadenia a podľa osobitných predpisov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené nasledovným príjemcom: účtovná spoločnosť SES, poskytovateľ webhostingu, banka, právny zástupca, orgány verejnej správy a pod.
 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje účastníkov vzdelávacích aktivít za účelom prípadnej:
  • propagácie SES na svojom webovom sídle prípadne na profile Facebook.
 • Dotknutými osobami sú účastníci vzdelávacej aktivity. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje:
  • fotografie, na ktorých môže byť vyobrazený účastník vzdelávacej aktivity,
  • videá, na ktorých môže byť vyobrazený účastník vzdelávacej aktivity,
  • titul,
  • meno a priezvisko,
  • identifikačné údaje zdravotníckeho pracoviska, v ktorom účastník pôsobí,
  • odbornosť/špecializácia.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať uvedené osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na určený účel na základe článku 6 bod 1 písm. a) nariadenia a podľa osobitných predpisov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté, resp. sprístupnené nasledovným príjemcom: účtovná spoločnosť SES, poskytovateľ webhostingu, banka, právny zástupca, orgány verejnej správy a pod.
 • Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

 

 1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Vaše osobné údaje budú spracovávané  po dobu trvania uzavretej zmluvy na poskytnutie vzdelávania a ďalej v priebehu premlčacej doby akéhokoľvek nároku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ po uplynutí tejto doby Vaše osobné údaje zlikviduje, ibaže bude oprávnený/povinný tieto údaje spracovávať na základe iného právneho titulu.
 • Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracováva na základe Vášho súhlasu, potom sú takéto osobné údaje u správcu uložené najdlhšie počas doby, na ktorú ste mu udelili svoj súhlas s takým spracovaním, t. j. po dobu Vášho členstva v SES.
 • Súhlas s použitím fotografií a videozáznamov s vyobrazením účastníka vzdelávacej aktivity je udelený na dobu neurčitú.
 • Dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, bude prevádzkovateľ archivovať podľa zákonom stanovenej doby v prípadoch, v ktorých mu to ukladá všeobecne záväzný právny predpis.

 

 1. VAŠE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte voči prevádzkovateľovi nasledujúce práva:

 • právo na prístup,
 • právo na opravu
 • právo na výmaz,
 • právo obmedzenia spracúvania,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo na odvolanie súhlasu,
 • právo vzniesť námietku,
 • právo byť informovaný,
 • právo podať sťažnosť
 • Právo na prístup (čl. 15 GDPR) k osobným údajom, ktoré ste Prevádzkovateľovi Ak si toto právo uplatníte, Prevádzkovateľ Vám potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracúvané a prípadne Vám budú tieto Vaše osobné údaje sprístupnené spolu s informáciou o spracúvaní.
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR) tých osobných údajov, ktoré sú akokoľvek nepresné alebo neúplné alebo chybné. Prevádzkovateľ má záujem na tom, aby spracúval o Vás len správne a aktuálne osobné údaje. Na toto právo nadväzuje právo byť informovaný o oprave alebo výmaze osobných údajov alebo o obmedzení ich spracovania. Prevádzkovateľ je povinný informovať jednotlivých príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, o oprave alebo výmaze osobných údajov alebo obmedzení spracovania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.
 • Právo na výmaz(čl. 17 GDPR) tzv. právo na zabudnutie. Toto právo zahŕňa právo na obmedzenie spracúvania, ak už nie sú Vaše osobné údaje potrebné na uvedený účel, alebo ak už Prevádzkovateľ nemá zákonnú povinnosť alebo dôvod ďalej spracúvať (najmä archivovať) Vaše osobné údaje, vrátane prípadov, ak by ste aj ďalej nesúhlasili s ďalším spracúvaním. V rámci splnenia tohto práva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. Právo na výmaz sa neuskutoční, ak je spracovanie osobných údajov potrebné k splneniu zákonných povinností, pre uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a ďalšie prípady určené v Nariadení.
 • Právo obmedzenia spracúvania (čl.18 GDPR)- máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovávanie Vašich osobných údajov, ak:
  1. popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol overiť presnosť údajov,
  2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne a namiesto výmazu osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia,
  3. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale požadujete ich
   pre určenie, výkon alebo obhajobu právneho nároku,
  4. vzniesli ste námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, po dobu pokiaľ nie je overené, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.
 • Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR) zahŕňa právo na prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe súhlasu od Prevádzkovateľa inému subjektu, kedy prevádzkovateľ odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému subjektu, ktorého sami určíte. Prenesenie osobných údajov musí byť technicky možné.
 • Právo na odvolanie súhlasu ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase. V takomto prípade máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel, na ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili súhlas kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti.
 • Právo vzniesť námietku voči Prevádzkovateľovi vo veciach spracovania Vašich osobných údajov, realizovaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
 • Právo byť informovaný v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov, keď je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva  a slobody fyzických osôb vrátane Vás.
 • Právo podať sťažnosť ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje zákonným spôsobom, na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
 • Vaše dotknuté práva podľa Nariadenia v zmysle toho článku, prípadne Vaše sťažnosti a podnety môžete uplatniť u Prevádzkovateľa na emailovej adrese: (gdpr@endodontist.sk) alebo písomne na adrese Slovenská endodontická spoločnosť z., Drieňová 38, 821 02 Bratislava.

 

 1. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE
 • Súbory cookies sú používané prevádzkovateľmi internetových stránok na získavanie informácií o návštevníkoch a na ukladanie ich preferencií v online prostredí. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa v prípade návštevy stránky ukladajú v zariadení návštevníka. Na základe týchto informácií môže potom Prevádzkovateľ zlepšovať svoje služby a skvalitňovať komunikáciu alebo prispôsobiť obsah webovej stránky tomu, čo Vás zaujíma.
 • SES prevádzkuje internetovú stránku www.endodontist.sk (ďalej len „Stránka“). Na Stránke môžu byť použité dočasné cookies, ktoré sa po vypnutí prehliadača automaticky vymažú alebo trvalé cookies, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení. Na Stránke môžu byť používané tieto kategórie súborov cookies:
  1. Základné súbory cookies: Tieto súbory cookies vám umožňujú pohyb na Stránke a využívanie jej vlastností.
  2. Prevádzkové súbory cookies:Informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sa používajú k lepšiemu pochopeniu správania návštevníkov na Stránke a zaobchádzania so Stránkou.
  3. Súbory cookies zabezpečujúce funkčnosť: tieto typy súborov cookies si pamätajú voľby návštevníkov (napr. voľbu jazyka). Môžu návštevníkom potom pri používaní Stránky zabezpečiť komfort podľa volieb a ďalšie návštevy už prispôsobovať ich preferenciám. Aktivitu užívateľa pri pohybe na iných stránkach sledovať nedokážu.
 • Ak ste na Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies, Prevádzkovateľ zbiera taktiež údaje získané prostredníctvom cookies. Prevádzkovateľ je povinný Vás o používaní a účele cookies informovať. Informáciu o používaní cookies môžete nájsť v dolnej časti Stránky použitím nasledovného textu: Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
 • Pre  úplné využívanie Stránky sa vyžaduje použitie súborov cookies. Ak chcete zakázať súbory cookies, budete pravdepodobne môcť aj naďalej prechádzať Stránku, avšak niektoré funkcie vám už nebudú k dispozícii.
 • Pre odstránenie niektorých súborov cookies, uložených vo Vašom zariadení, je potrebné postupovať podľa návodu v nastaveniach vášho internetového prehliadača, kde sú jednotlivé kroky o spôsobe vyhľadania súborov, alebo adresára, do ktorého sú súbory cookies ukladané.

 

 1. FACEBOOK
 • Ak pre kontaktovanie Prevádzkovateľa využívate sociálnu sieť Facebook umožníte Prevádzkovateľovi tiež prístup k Vášmu profilu, ktorý môže obsahovať aj Vami zverejnený údaj o dátume narodenia, údaj o  aktuálnom mieste pobytu. Súčasťou Vášho verejného profilu je Vaše meno, priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa Vášho nastavenia.