O SES

História

Slovenská endodontická spoločnosť (SES) (O.Z.) bola založená skupinou nadšencov pre  tento neustále sa dynamicky rozvíjajúci obor zubného lekárstva . Slovensko do tohto momentu patrilo ku jedným z posledným štátom Európske únie, ktorý takýto druh spoločnosti nemalo ustanovený.

Miestom prvého stretnutia bol 7.marca 2015 Hotel Bratislava, kde sa uskutočnilo prijímanie ustanovujúcich dokumentov a voľby do riadiacich orgánov spoločnosti. Za predsedu bol zvolený MUDr. Vlastimil Graus, PhD.,MPH.MSc. Na mieste boli sformulované jednotlivé priority a ciele, ktoré si do budúcnosti spoločnosť stanovuje. 

Hlavnou bola myšlienka vzniku zmysluplného projektu, ktorý prispeje k zvýšenie úrovne endodoncie na Slovensku a bude mostom medzi členmi spoločnosti a špičkovými odborníkmi z tejto oblasti z celého sveta, čo prispeje k dosahovaniu lepších klinických liečebných výsledkov v každodennej praxi.

Činnosť spoločnosti zároveň môže byť inšpiráciou naprieč celým spektrom zubných lekárov na Slovensku.

Spoločnosť si dala už v samom začiatku za cieľ spolupracovať s národnými a medzinárodnými spoločnosťami. Na Slovensku je týmto partnerom Slovenská komora zubných lekárov a Slovenská  stomatologická spoločnosť. Od roku 2017 je SES riadnym členom European society of endodontology (Európska endodontická spoločnosť), ktorá združuje viac ako 35 národných endodontických spoločností.

Spoločnosť od roku 2017 organizuje každoročne jednodňový kongres v Bratislave s národnou a medzinárodnou účasťou.

Registrácia členstva

Registračné poplatky

Registračný poplatok Členský ročný poplatok
Riadny člen 25 € 80 €
Postgraduálny študent 25 € 55 €
Žena na MD 25 € 55 €

* Pri prvej registrácii za člena do SES sa poplatok skladá z jednorázového registračného poplatku a členského ročného poplatku. Členský ročný poplatok platí v kalendárnom roku počas ktorého prebehlo prihlásenie. V prípade že registrácia j uskutočnená v mesiaci december, bude členstvo platné aj celý nasledujúcu kalendárny rok. Následne, je členský ročný poplatok splatný vždy do 28. februára daného roku, o čom sú členovia vopred informovaní. V prípade neuhradenia členského ročného poplatku v riadnom termíne je členstvo pozastavené a opätovná registrácia je spoplatnená sumou 25 eur.

Výkonný Výbor

Výkonný výbor Slovenskej endodontickej spoločnosti 2019- 2023

Predseda SES
MUDr. Roman Blahuta PhD.
blahuta@endodontist.sk

Podpredseda SES
MDDr. Július Ročkár
julo.rockar@gmail.com

Vedecký sekretár
MUDr. Martin Okuliar
sekretar@endodontist.sk

Hospodár
MUDr. František Šesták (2019 – 2021 )
drsestakf@gmail.com

MDDr. Pavol Podolský (2021 – )
zubnylekar.podolsky@gmail.com

Člen výboru
MUDr. Vlastimil Graus PhD. MPH, MSc.
dr.graus@gmail.com

Revízna komisia SES
MUDr. Juraj Koleň
MUDr. Július Ladický
MUDr. Vladimír Svitek

Výkonný výbor Slovenskej endodontickej spoločnosti 2015- 2019

Predseda SES
MUDr. Vlastimil Graus PhD. MPH, MSc.

Podpredseda SES
MUDr. Roman Blahuta PhD.

Vedecký sekretár
MUDr. Milan Lehotský

Hospodár
MUDr. František Šesták

Revízna komisia SES
MUDr. František Jurča
MUDr. Pavel Kerecman
MUDr. Ivana Martanovičová

Zoznam členov

Aktuálny zoznam členov SES

Zoznam čestných členov SES

doc. MUDr. Rudolf Kotula, CSc.