ESE

European society of endodontology ESE

Európska endodontická spoločnosť je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1983 z pôvodnej Európskej endodontickej akadémie. Od roku 2001 bola pretransformovaná na medzinárodnú spolkovú organizáciu spájajúcu jednotlivé endodontické spoločnosti naprieč celou Európou.

Najvyšším legislatívnym orgánom ESE je valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje všetky dôležité rozhodnutia predkladané výkonným výborom. Jednotliví reprezentanti s právom hlasovať na každoročnom valnom zromaždení sú zástupcovia delegovaní národnými spoločnosťami s plným členstvom v ESE.

K dnešnému dňu má ESE viac ako 35 členských spoločností z viac ako 33 európskych krajín zastúpených viac ako 7500 členmi, a vyše 500 špecialistami. Slovenská endodontická spoločnosť je od roku 2016 plnohodnotným členom ESE.

Výkonný výbor je vedený prezidentom ESE, ktorý je volený na obdobie 2 rokov, pričom v zmysle zachovanie kontinuity je volený aj tzv. čakajúci prezident ktorý sa ujme funkcie po uplynutí mandátu aktuálneho prezidenta. Výkonný výbor úzko spolupracuje so svojimi komisiami ktorými sú:

Komisia pre vzdelanie a štipendiá
Komisia pre výskum
Komisia pre klinickú prax
Komisia pre členstvo
Komisia pre výhody endodoncie

Hlavné poslania ESE

  • uznanie endodoncie ako špecializovaného odboru v rámci stomatológie,
  • vytvorenie akreditačných programov pre postgraduálne štúdium endodoncie naprieč Európou,
  • vytvorenie požiadaviek na špecializáciu pre individuálnych zubných lekárov,
  • posilňovanie komunikáciu medzi jednotlivými spoločnosťami a ich členmi
  • podporovanie vzdelávania a osvety v oblasti endodoncie pre študentov, lekárov a pacientov,
  • investovanie do výskumu
  • optimalizovanie štandardov liečby pacientov a vzdelávania pregraduálnych študentov.

 

ESE v pravidelných intervaloch vydáva stanoviská a odporúčania a taktiež spúšťa kampane na zvýšenie povedomia v jednotlivých oblastiach endodoncie. Vytvára edukačné videá použiteľné pre špecialistov a laickú verejnosť. International endodontic journal (IEJ) je oficiálny časopis ESE,ktorý vychádza každý mesiac.

ESE organizuje každý nepárny rok štvordňový kongres, ktorému predchádza valné zhromaždenie

zástupcov jednotlivých európskych endodontických spoločností.Súčasťou kongresu okrem odborného programu pripraveného kombináciou klinikov-špecialistov, výskumných pracovníkov a materiálových a prístrojových vývojárov je aj posterová prezentácia a firemné výstavy.

Počnúc rokom 2020 a každý ďalší párny rok organizuje ESE tzv. “jesenné stretnutie “, dvojdňové teoreticko-klinické podujatie so striedajúcou sa ťažiskovou témou. Stretnutiu predchádza taktiež valné zhromaždenie.

Videá

Najbližšie podujatia ESE

Najbližší kongres ESE

Predchádzajúce kongresy ESE

1983 – Benátky

1985 – Ženeva

1987 – Madrid

1989 – Amsterdam

1991 – Cannes

1993 – Londýn

1995 – Tel Aviv

1997 – Göteborg

1999 – Záhreb

2001 – Mníchov

2003 – Atény

2005 – Dublin

2007 – Istanbul

2009 – Edinburg

2011 – Rím

2013 – Lisabon

2015 – Barcelona

2017 – Brusel

2019 – Viedeň

Nahliadnite na oficiálnu stránku ESE pre viac informácií o jej činnosti, informujte sa o vzdelávacích akciách jednotlivých spoločností v Európe a zostaňte vždy aktuálne informovaný o novinkách v oblasti endodoncie.